Cloudservice Terms 

Crony Robots B.V.

geldend vanaf 01-09-2021

Definities

In deze Cloudservice terms worden de navolgende definities:


  • Capaciteit    de mate waarin de Gebruiker gebruik maakt van het Cloudrobotplatform door daarop robots te laten draaien, uitgedrukt in tijd en API-calls;
  • Cloudrobotplatform    het bieden van een SaaS-platform dat Partner in staat stelt middels bouwblokken voor de Gebruiker een systeem aan te bieden voor het geautomatiseerd laten uitvoeren van terugkerende taken, waarbij processen en systemen beter op elkaar worden afgestemd;
  • CRONY    CRONY Robots B.V. gevestigd aan de Papendorpseweg 75, 3528 BJ te Utrecht, Kamer van Koophandel nummer 72889071, de bouwer, ontwikkelaar en eigenaar van het Cloudrobotplatform;
  • Gebruiker    degene die gebruik maakt van cloud robots die worden ontwikkeld en gehost op het Cloudrobotplatform;
  • Overeenkomst    de overeenkomst tussen Gebruiker en CRONY op basis waarvan Gebruiker gebruik kan maken van het cloudrobotplatform die wordt geregeerd door de bepalingen van deze voorwaarden;
  • Partner    de commerciële wederpartij van de Gebruiker. De Partner heeft een overeenkomst met CRONY op basis waarvan de Partner is gerechtigd om op verzoek van de Gebruiker cloudrobots aan te bieden op het Cloudrobotplatform van CRONY;


1. Toepasselijkheid

1.     Deze bepalingen zijn van toepassing op het gebruik van de door CRONY aangeboden cloudservice diensten, benodigd voor het gebruik van cloudrobots zoals deze ter beschikking worden gesteld aan de Gebruiker. 

2.    Waar deze Cloudservice terms niet voorzien geldt het bepaalde in de door CRONY gehanteerde NLdigital voorwaarden.


2. Gebruiksrecht

1.      CRONY verleent Gebruiker hierbij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om het cloudrobotplatform te gebruiken ten behoeve van het gebruik van cloudrobots, zoals deze zijn ontwikkeld en aangeboden aan de Gebruiker al dan niet door de Partner.

2.      Het gebruiksrecht gaat in op het moment dat deze voorwaarden zijn geaccordeerd. Op dat moment komt een overeenkomst tot stand tussen CRONY en Gebruiker.

3.      Gebruiker zal het cloudrobotplatform slechts gebruiken overeenkomstig het bepaalde in deze Cloudservice terms.

4.      Het is Gebruiker niet toegestaan rechten of verplichtingen voortvloeiende uit deze voorwaarden over te dragen aan derden.


3. Tarieven en wijzigingen

1.      CRONY biedt aan de Gebruiker diverse pakketten die in belangrijke mate de dienstverlening van CRONY bepalen. De Gebruiker accordeert bij het aangaan van de Overeenkomst het door hem te gebruiken pakket. De inhoud van het pakket bepaalt:

-    het maximum aantal robots dat de Gebruiker kan gebruiken op het cloudrobotplatform; en

-    het maximum aantal parallelle instances dat de Gebruiker kan gebruiken op het cloudrobotplatform; en

-    het totaal aan Capaciteit (uitgedrukt in aantal uren en API calls) dat de robots gezamenlijk per maand gebruik kunnen maken van het cloudrobotplatform;

-    de prijs voor het bijkopen van Capaciteit en (andere) additionele toevoegingen op het pakket, alsmede de aansluitkosten.

2.    De inhoud van het door de Partner of CRONY voor de Gebruiker gekozen pakket wordt voor het aangaan van de Overeenkomst aan de Gebruiker kenbaar gemaakt.

3.    Een overschot van de in het vorige lid bepaalde Capaciteit is niet vatbaar voor overdracht of restitutie. CRONY zal evenwel de helft van de in een maand ongebruikte Capaciteit reserveren voor gebruik in de daaropvolgende drie maanden. Na ommekomst van die drie maanden vervalt ook dat deel van de Capaciteit. Gebruiker heeft nimmer recht op restitutie, al dan niet in geld, van ongebruikte Capaciteit.

4.    De door Gebruiker aan CRONY verschuldigde bedragen bestaan uit:

a.    een vaste maandelijkse pakketvergoeding;

b.    een vast maandelijkse vergoeding voor additionele toevoegingen op het gekozen pakket;

c.    een variabele vergoeding voor overschrijding van de bij het gekozen pakket behorende Capaciteit op het cloudrobotplatform.

5.    De gebruikte Capaciteit wordt vastgesteld op basis van de rundata-administratie van CRONY. CRONY limiteert de Capaciteit niet tot de bij een gekozen pakket behorende Capaciteit. Overschrijding van de Capaciteit komt te allen tijde volledig voor rekening en risico van de Gebruiker, ook indien overschrijding het gevolg is van fouten of gebreken in het onderhoud aan- of configuratie van de robot.

6.    De betalingsverplichting van Gebruiker vangt aan vanaf het moment van het aangaan van de Overeenkomst, ongeacht of Gebruiker direct gebruik maakt van het Cloudrobotplatform.

7.    De door Gebruiker aan CRONY verschuldigde bedragen worden per één januari jaarlijks verhoogd met een percentage gerelateerd aan de consumentenprijsindex (CPI) (2015=100).

8.    In het geval CRONY de verschuldigde bedragen in een lopend jaar of voor een volgend jaar wil verhogen met een bedrag groter dan de verhoging zoals bedoeld in lid 7 van dit artikel, zal CRONY deze prijsverhoging tenminste 3 maanden voor de ingang van die verhoging mededelen aan de Gebruiker. Gebruiker heeft in dat geval het recht de Overeenkomst op te zeggen tegen het moment waarop de prijsverhoging ingaat, met inachtneming evenwel van een opzegtermijn van tenminste 1 maand.

9.    Als CRONY wordt geconfronteerd met van overheidswege opgelegde toeslagen, heffingen, et cetera die betrekking hebben op de door CRONY te leveren diensten van welke aard dan ook, heeft CRONY het recht deze door te berekenen aan Gebruiker.  

10.    Als CRONY wordt geconfronteerd met van prijswijzigingen of anderszins verzwaringen opgelegd door (toe)leveranciers die betrekking hebben op de door CRONY te leveren diensten van welke aard dan ook, heeft CRONY het recht deze door te berekenen aan Gebruiker. 

11.    Prijswijzigingen leiden nimmer tot vergoeding van enige door Gebruiker geleden schade, met inbegrip van gedane investeringen om gebruik te kunnen maken van het cloudrobotplatform.


4. Facturering en betaling 

1.      Betaling door de Gebruiker geschiedt door middel van automatische incasso, waarvoor Gebruiker verplicht is CRONY te machtigen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

2.      Betaling door middel van automatische incasso dan wel op basis van facturering vindt periodiek plaats. 

3.      Indien opdrachtgever de machtiging voor automatische incasso zonder gegronde reden intrekt of indien de automatische incasso om andere niet aan leverancier toe te rekenen redenen niet uitgevoerd kan worden, of indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, behoudt leverancier zich het recht voor om de functionaliteit van de cloudrobot te beperken. Opdrachtgever blijft leverancier de overeengekomen vergoeding verschuldigd gedurende de periode van de beperking van de functionaliteit.


5. Beperkingen, klachten

1.    Gebruiker zal geen bestanden of andere content verwerken die in strijd zijn met het Nederlands recht of de eer en goede zeden. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt.

2.    Indien naar het oordeel van CRONY sprake is van een inbreuk op het bepaalde in lid 1, dan wel sprake is van gerechtvaardigde twijfel hieromtrent, is CRONY gerechtigd de functionaliteit van de cloudrobot te beperken.

3.    De Gebruiker vrijwaart CRONY voor alle schade als gevolg van overtreding van de bovenstaande leden van dit artikel. Voorts verbeurt de Gebruiker bij overtreding jegens CRONY een onmiddellijk opeisbare boete ter grootte van € 5.000,-, onverminderd het recht van CRONY om volledige vergoeding van geleden directe en indirecte schade te vorderen.


6. Beschikbaarheid 

1.     CRONY biedt haar diensten naar ‘best effort’.

2.     CRONY zal zich inspannen om het cloudrobotplatform online te (doen) houden. CRONY is hierbij echter mede afhankelijk van haar leverancier(s). 

3.    CRONY doet geen onderhoud aan- en configuratie van individuele robots. De onbeschikbaarheid van de robot door gebreken in het onderhoud en configuratie komen in de relatie tussen CRONY en Gebruiker volledig voor rekening van de Gebruiker. Gebruiker dient hieromtrent service level afspraken te maken met de Partner.

4.     Indien naar het oordeel van CRONY en/of de hostingprovider een gevaar ontstaat voor het functioneren of de stabiliteit van het cloudrobotplatform of servers, is CRONY dan wel de hostingprovider gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

5.    In het geval van beperkte beschikbaarheid van het platform of de diensten van CRONY dient Gebruiker zich in eerste instantie te wenden tot de Partner. CRONY verricht geen ontwikkelings- of onderhoudswerkzaamheden aan individuele robots. Voor dergelijke werkzaamheden dient de Gebruiker zich te wenden tot de Partner.


7. Storingen, functionaliteit en overmacht

1.     CRONY dan wel de hostingprovider heeft het recht om haar systemen, inclusief het cloudrobotplatform, of gedeelten daarvan, tijdelijk buiten gebruik te (doen) stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering. CRONY is voorts gerechtigd functionaliteiten te verwijderen. CRONY zal zich inspannen om de Partner tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. CRONY en de hostingprovider zijn nimmer aansprakelijk voor schade verband houdende met een dergelijke tijdelijke of permanente buitengebruikstelling of onbeschikbaarheid van een gedeelte van het platform, het gehele platform of bepaalde functionaliteiten.

2.    CRONY dan wel de hostingprovider heeft het recht om haar systemen, het cloudrobotplatform, of gedeelten daarvan, van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal CRONY zich inspannen om de Partner daarvan op de hoogte stellen. CRONY is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo'n aanpassing.


8. Beperking aansprakelijkheid

1.    Onverminderd het vorenstaande is iedere aansprakelijkheid van CRONY voor schade voortvloeiende uit de diensten van derden, waaronder hostingdiensten, uitgesloten. Iedere aansprakelijkheid van CRONY voor de configuratie van de robots, de output van de robots en alle overige daarmee verband houdende zaken is uitgesloten. Gebruiker dient hieromtrent service level afspraken te maken met de Partner.

2    In alle gevallen waarin CRONY toch aansprakelijkheid is voor ontstane schade is de vergoedingsplicht beperkt tot het bedrag wat de verzekeraar van CRONY uitkeert. Indien uitkering door de verzekeraar achterwege blijft is de vergoedingsplicht beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de vergoedingsplicht van de Gebruiker jegens CRONY in de periode van 3 maanden tot deze schade. 

3.    In alle gevallen is de aansprakelijkheid van CRONY beperkt tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijk van CRONY voor indirecte schade, met inbegrip van gevolgschade, is uitgesloten.


9. Logs en screenshots

1.    In verband met beveiliging, foutopsporing en onderhoud bewaart CRONY logs en screenshots van de handelingen die de robot van Gebruiker uitvoert middels het Cloudrobotplatform. De screenshots worden in principe maximaal 7 dagen bewaard en daarna verwijderd, tenzij anders overeengekomen. In het geval screenshots abusievelijk langer dan 7 dagen worden bewaard, ook indien geen langere bewaartermijn is overeengekomen, kan de Gebruiker daaraan geen rechten ontlenen.

2.    Indien Gebruiker en CRONY een langere bewaartermijn overeenkomen heeft deze bewaartermijn nimmer terugwerkende kracht.


10. Privacy

CRONY verwerkt persoonsgegevens conform de verwerkingsvoorwaarden (Data Pro Statement en Standaard Clausules conform NLdigital voorwaarden).


Bij de standaard pakketten als bedoeld in artikel 3 lid 2 van deze Cloudservice Terms is geen rekening gehouden met de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, of gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of door de overheid uitgegeven persoonsnummers. Het is de Gebruiker om die reden verboden om dergelijke gegevens te verwerken op het Cloudrobotplatform. Het bepaalde in artikel 5 lid 3 van deze Cloudservice Terms is van overeenkomstige toepassing op overtreding van het bepaalde in dit artikel.


arrow_drop_up arrow_drop_down